Ārma ukrainase që shkàtërron 5 tànke ruse për 5 minuta!

Forcat e ar matosura të Ukrainës kanë shpërndarë rrëf imin e një ushtari 23-vjeç i iden tifikuar si Maksim, i cili është pjesëtar i brigadës Konstantin Ostroshk.

‘Maksim prej tre vitesh është përg atitur për këtë moment’, thonë kolegët e tij.

“Gjatë tërë kohës është tra jnuar me të gjitha armët an ti-t ank që ka në dispozicion Ukraina – qofshin ato të montuara në mjete të bl induara apo edhe ato që barten në kraharor.

Së fundmi ka përdorur edhe ar mën e fo rcave të huaja e njohur si NLAW.

Falë kësaj a rme, tanket ruse në Svetlodar do të shnd ërrohen në një grumbull he kurishtesh”, kanë bërë të ditur nga ushtria ukrainase.

Ky ushtar 23-vjeç, filloi shërbimin ush tarak në vitin 2019.

“Mund të shk atërrojmë deri në pesë t anke për pesë minuta, pa pasur ndonjë pr oblem”, thotë Maksim me krenari.